กิจกรรม เพิ่มเติม

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ อำเภอแม่วาง

- คู่มือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก เมื่อ 940 วัน 16 ชั่วโมง 12 นาที ที่แล้ว

- คู่มือระบบป้องกันและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก เมื่อ 940 วัน 16 ชั่วโมง 12 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ เมื่อ 940 วัน 17 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- แผนผัง caregiver เมื่อ 940 วัน 17 ชั่วโมง 34 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อ 940 วัน 17 ชั่วโมง 34 นาที ที่แล้ว

- รุปผลการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 งานผู้สูงอายุ คพสอ.แม่วาง เมื่อ 943 วัน 18 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- เกณฑ์การประเมินผู้ป่วย Home ward care (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) คพสอ.แม่วาง เมื่อ 943 วัน 18 ชั่วโมง 49 นาที ที่แล้ว

- การแยกประเภทเตียงในโปรแกรม Home Ward เมื่อ 943 วัน 18 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- แบบนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) งานส่งเสริมกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (Long Term Care) โรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 943 วัน 18 ชั่วโมง 54 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 งานส่งเสริมกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (Long Term Care) คพสอ.แม่วาง เมื่อ 943 วัน 18 ชั่วโมง 58 นาที ที่แล้ว

- Flow chart การดูแลต่อเนื่องอาเภอแม่วาง เมื่อ 943 วัน 19 ชั่วโมง 2 นาที ที่แล้ว

- การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 943 วัน 20 ชั่วโมง 39 นาที ที่แล้ว

- แนวทางการบริหารจัดการการดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อ 943 วัน 20 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- คู่มือสนับสนุนการบริหารระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ 943 วัน 20 ชั่วโมง 43 นาที ที่แล้ว

- รายงานผลการปฎิบัติงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก เมื่อ 943 วัน 20 ชั่วโมง 49 นาที ที่แล้ว

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

- เผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม/รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ/การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ 213 วัน 17 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการ ข้อร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และความเสียง เมื่อ 220 วัน 18 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ เมื่อ 312 วัน 16 ชั่วโมง 58 นาที ที่แล้ว

- สรุปข้อร้องเรียน และความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 446 วัน 20 ชั่วโมง 10 นาที ที่แล้ว

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซค์ของโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 494 วัน 19 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- สรุปข้อร้องเรียน และความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 501 วัน 16 ชั่วโมง 43 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 602 วัน 13 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อ 599 วัน 14 ชั่วโมง 27 นาที ที่แล้ว

- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อ 600 วัน 14 ชั่วโมง 30 นาที ที่แล้ว

- การให้บริการประชาชน เมื่อ 592 วัน 14 ชั่วโมง 34 นาที ที่แล้ว

- ขออนุมัติประชุมวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 609 วัน 14 ชั่วโมง 44 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุป และกำกับติดตาม ตามมาตรการการรับสินบน เมื่อ 622 วัน 14 ชั่วโมง 48 นาที ที่แล้ว

- กรอบแนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 605 วัน 14 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- วิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 572 วัน 15 ชั่วโมง 8 นาที ที่แล้ว

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานป้องกันการทุจริต เมื่อ 594 วัน 15 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- ประกาศมาตรการ กลไกหรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 599 วัน 15 ชั่วโมง 28 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เมื่อ 623 วัน 15 ชั่วโมง 56 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุปข้อร้องเรียนและความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง ปี2562 เมื่อ 588 วัน 22 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการ ไตรมาส 3 เมื่อ 805 วัน 22 ชั่วโมง 5 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุปข้อร้องเรียนและความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง ไตรมาส 3 เมื่อ 805 วัน 22 ชั่วโมง 7 นาที ที่แล้ว

- ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 955 วัน 17 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

- รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี2560 เมื่อ 921 วัน 21 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- ขออนุมัติเพยแพร่บนเว็บไซต์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เมื่อ 950 วัน 23 ชั่วโมง 16 นาที ที่แล้ว

- ขออนุมัติเพยแพร่บนเว็บไซต์คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อ 951 วัน 23 ชั่วโมง 18 นาที ที่แล้ว

- หน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อ 947 วัน 23 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- คณะทำงานร่างคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 983 วัน 23 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 983 วัน 23 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อ 939 วัน 49 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อ 939 วัน 52 นาที ที่แล้ว

- การปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน เมื่อ 939 วัน 23 ชั่วโมง 58 นาที ที่แล้ว

- รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 941 วัน 17 ชั่วโมง 55 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ 943 วัน 23 ชั่วโมง 20 นาที ที่แล้ว

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 943 วัน 23 ชั่วโมง 25 นาที ที่แล้ว

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 943 วัน 23 ชั่วโมง 28 นาที ที่แล้ว

- การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพให้บุคลากรให้ดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561 เมื่อ 943 วัน 23 ชั่วโมง 31 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 943 วัน 23 ชั่วโมง 43 นาที ที่แล้ว

จัดซื้อจัดจ้าง

- EB2 ข้อ 3.2 (ส.ค.63) ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 63 เมื่อ 46 วัน 22 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.63 เมื่อ 46 วัน 23 ชั่วโมง 16 นาที ที่แล้ว

- EB2 ข้อ 3.2 (ก.ค.63) ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 63 เมื่อ 49 วัน 17 ชั่วโมง 1 นาที ที่แล้ว

- EB2 ข้อ 3.2 (มิ.ย.63) ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 63 เมื่อ 49 วัน 17 ชั่วโมง 26 นาที ที่แล้ว

- เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 49 วัน 18 ชั่วโมง 36 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.63 เมื่อ 61 วัน 22 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.63 เมื่อ 61 วัน 22 ชั่วโมง 23 นาที ที่แล้ว

- ขอขอนุญาตเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าเสื่อม 20 % ปี 2563 เมื่อ 94 วัน 19 ชั่วโมง 0 นาที ที่แล้ว

- ขอขอนุยาตเผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าเสื่อม 20 % ปี 2563 เมื่อ 110 วัน 15 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี63 (เม.ย.63) เมื่อ 132 วัน 15 ชั่วโมง 46 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี63 (มี.ค.63) เมื่อ 132 วัน 15 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.63 เมื่อ 132 วัน 16 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.63 เมื่อ 132 วัน 16 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.63 เมื่อ 165 วัน 45 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี63 (ก.พ.63) เมื่อ 221 วัน 17 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.63 เมื่อ 223 วัน 16 ชั่วโมง 58 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี63 (ม.ค.63) เมื่อ 227 วัน 22 ชั่วโมง 16 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี63 (ธ.ค.62) เมื่อ 227 วัน 22 ชั่วโมง 17 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี63 (พ.ย.62) เมื่อ 227 วัน 22 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.63 เมื่อ 242 วัน 18 ชั่วโมง 55 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.62 เมื่อ 277 วัน 19 ชั่วโมง 8 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.62 เมื่อ 301 วัน 16 ชั่วโมง 54 นาที ที่แล้ว

- ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในสิ่งส่งตรวจ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 311 วัน 17 ชั่วโมง 13 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 เมื่อ 315 วัน 17 ชั่วโมง 2 นาที ที่แล้ว

- แนวทางบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือฯ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ) เมื่อ 322 วัน 23 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี63 เมื่อ 325 วัน 16 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศมาตรการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เมื่อ 325 วัน 17 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่หลักฐานชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 327 วัน 21 ชั่วโมง 56 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.62 เมื่อ 327 วัน 22 ชั่วโมง 30 นาที ที่แล้ว

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เมื่อ 339 วัน 19 ชั่วโมง 20 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย.62 เมื่อ 363 วัน 21 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.62 เมื่อ 399 วัน 22 ชั่วโมง 15 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อ 412 วัน 18 ชั่วโมง 16 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อ 412 วัน 18 ชั่วโมง 16 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.62 เมื่อ 427 วัน 41 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.62 เมื่อ 432 วัน 22 ชั่วโมง 42 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เงินบำรุงโรงพยาบาล เมื่อ 438 วัน 16 ชั่วโมง 13 นาที ที่แล้ว

- ประกาศร่างเอกสารจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เมื่อ 445 วัน 22 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.62 เมื่อ 454 วัน 21 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศหนังสือเวียนแจ้งให้แนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 494 วัน 16 ชั่วโมง 39 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.62 เมื่อ 495 วัน 17 ชั่วโมง 33 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่สัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 สัญญา งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 70 % ปี 2562 เมื่อ 501 วัน 18 ชั่วโมง 37 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.62 เมื่อ 522 วัน 16 ชั่วโมง 20 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.62 เมื่อ 542 วัน 17 ชั่วโมง 40 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจ้างเหมาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อ 558 วัน 17 ชั่วโมง 57 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ปี 2562 เมื่อ 637 วัน 17 ชั่วโมง 31 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.62 เมื่อ 578 วัน 17 ชั่วโมง 24 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.62 เมื่อ 600 วัน 21 ชั่วโมง 50 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.61 เมื่อ 640 วัน 23 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.61 เมื่อ 669 วัน 22 ชั่วโมง 46 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาส 1 เมื่อ 675 วัน 22 ชั่วโมง 1 นาที ที่แล้ว

- มาตราการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เมื่อ 675 วัน 22 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ 678 วัน 18 ชั่วโมง 26 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาติเผยแพร่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เมื่อ 685 วัน 23 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมา พนักงานบริการและงานจ่ายกลาง เมื่อ 696 วัน 17 ชั่วโมง 55 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 เมื่อ 707 วัน 17 ชั่วโมง 56 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562 เมื่อ 720 วัน 17 ชั่วโมง 57 นาที ที่แล้ว

- คัดเลือกจ้างเหมานักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อ 740 วัน 22 ชั่วโมง 58 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 เมื่อ 740 วัน 23 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจ้างเหมาพนักงานบริการ เมื่อ 747 วัน 23 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

- ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 770 วัน 17 ชั่วโมง 46 นาที ที่แล้ว

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 770 วัน 19 ชั่วโมง 49 นาที ที่แล้ว

- ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 804 วัน 22 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

- รายงานจัดซื้อจัดจ้าง และ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เดือน มิ.ย.61 เมื่อ 824 วัน 23 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมา พขร. เมื่อ 824 วัน 23 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 เมื่อ 866 วัน 22 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 เมื่อ 866 วัน 22 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมื่อ 873 วัน 22 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมาพนักงานบริการ เมื่อ 872 วัน 23 ชั่วโมง 29 นาที ที่แล้ว

- จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ เมื่อ 937 วัน 23 ชั่วโมง 31 นาที ที่แล้ว

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ เมื่อ 900 วัน 23 ชั่วโมง 31 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.61 เมื่อ 887 วัน 23 ชั่วโมง 33 นาที ที่แล้ว

- ประกาศรพ.แม่วาง เรื่อง คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานบริการ เมื่อ 895 วัน 18 ชั่วโมง 36 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เมื่อ 907 วัน 18 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ เมื่อ 907 วัน 18 ชั่วโมง 46 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เมื่อ 914 วัน 18 ชั่วโมง 44 นาที ที่แล้ว

- ประกาศขึ้นบัญชีจ้างเหมา นวก.คอมพิวเตอร์ เมื่อ 923 วัน 18 ชั่วโมง 48 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมานักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อ 934 วัน 16 ชั่วโมง 24 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ.61 เมื่อ 959 วัน 18 ชั่วโมง 48 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มค.61 เมื่อ 980 วัน 23 ชั่วโมง 20 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เมื่อ 1011 วัน 19 ชั่วโมง 13 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เมื่อ 1076 วัน 18 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เมื่อ 1046 วัน 18 ชั่วโมง 41 นาที ที่แล้ว

- แจ้งเวียนประกาศฯแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 60 เมื่อ 1083 วัน 19 ชั่วโมง 24 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เมื่อ 1083 วัน 18 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 มาใช้ปรับปรุง ปี 2561 เมื่อ 1083 วัน 18 ชั่วโมง 55 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 1097 วัน 16 ชั่วโมง 48 นาที ที่แล้ว