กิจกรรม เพิ่มเติม

การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ อำเภอแม่วาง

- คู่มือแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก เมื่อ 1030 วัน 20 ชั่วโมง 18 นาที ที่แล้ว

- คู่มือระบบป้องกันและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก เมื่อ 1030 วัน 20 ชั่วโมง 18 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุ เมื่อ 1030 วัน 21 ชั่วโมง 29 นาที ที่แล้ว

- แผนผัง caregiver เมื่อ 1030 วัน 21 ชั่วโมง 40 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อ 1030 วัน 21 ชั่วโมง 40 นาที ที่แล้ว

- รุปผลการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 งานผู้สูงอายุ คพสอ.แม่วาง เมื่อ 1033 วัน 22 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- เกณฑ์การประเมินผู้ป่วย Home ward care (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) คพสอ.แม่วาง เมื่อ 1033 วัน 22 ชั่วโมง 56 นาที ที่แล้ว

- การแยกประเภทเตียงในโปรแกรม Home Ward เมื่อ 1033 วัน 22 ชั่วโมง 57 นาที ที่แล้ว

- แบบนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1) งานส่งเสริมกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (Long Term Care) โรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 1033 วัน 23 ชั่วโมง 0 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการนิเทศ ติดตาม การดาเนินงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 งานส่งเสริมกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (Long Term Care) คพสอ.แม่วาง เมื่อ 1033 วัน 23 ชั่วโมง 4 นาที ที่แล้ว

- Flow chart การดูแลต่อเนื่องอาเภอแม่วาง เมื่อ 1033 วัน 23 ชั่วโมง 8 นาที ที่แล้ว

- การดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของโรงพยาบาลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 1034 วัน 45 นาที ที่แล้ว

- แนวทางการบริหารจัดการการดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เมื่อ 1034 วัน 47 นาที ที่แล้ว

- คู่มือสนับสนุนการบริหารระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ 1034 วัน 49 นาที ที่แล้ว

- รายงานผลการปฎิบัติงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก เมื่อ 1034 วัน 55 นาที ที่แล้ว

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

- เผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม/รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ/การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ 303 วัน 21 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการ ข้อร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และความเสียง เมื่อ 310 วัน 22 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ เมื่อ 402 วัน 21 ชั่วโมง 4 นาที ที่แล้ว

- สรุปข้อร้องเรียน และความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 537 วัน 16 นาที ที่แล้ว

- แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซค์ของโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 584 วัน 23 ชั่วโมง 28 นาที ที่แล้ว

- สรุปข้อร้องเรียน และความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 591 วัน 20 ชั่วโมง 50 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 692 วัน 18 ชั่วโมง 5 นาที ที่แล้ว

- การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อ 689 วัน 18 ชั่วโมง 33 นาที ที่แล้ว

- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เมื่อ 690 วัน 18 ชั่วโมง 36 นาที ที่แล้ว

- การให้บริการประชาชน เมื่อ 682 วัน 18 ชั่วโมง 40 นาที ที่แล้ว

- ขออนุมัติประชุมวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 699 วัน 18 ชั่วโมง 50 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุป และกำกับติดตาม ตามมาตรการการรับสินบน เมื่อ 712 วัน 18 ชั่วโมง 55 นาที ที่แล้ว

- กรอบแนวทางป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 695 วัน 18 ชั่วโมง 57 นาที ที่แล้ว

- วิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 662 วัน 19 ชั่วโมง 15 นาที ที่แล้ว

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงานป้องกันการทุจริต เมื่อ 684 วัน 19 ชั่วโมง 28 นาที ที่แล้ว

- ประกาศมาตรการ กลไกหรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 689 วัน 19 ชั่วโมง 34 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เมื่อ 713 วัน 20 ชั่วโมง 2 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุปข้อร้องเรียนและความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง ปี2562 เมื่อ 679 วัน 2 ชั่วโมง 48 นาที ที่แล้ว

- การดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการ ไตรมาส 3 เมื่อ 896 วัน 2 ชั่วโมง 11 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุปข้อร้องเรียนและความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่วาง ไตรมาส 3 เมื่อ 896 วัน 2 ชั่วโมง 13 นาที ที่แล้ว

- ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 1045 วัน 21 ชั่วโมง 9 นาที ที่แล้ว

- รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี2560 เมื่อ 1012 วัน 2 ชั่วโมง 6 นาที ที่แล้ว

- ขออนุมัติเพยแพร่บนเว็บไซต์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เมื่อ 1041 วัน 3 ชั่วโมง 23 นาที ที่แล้ว

- ขออนุมัติเพยแพร่บนเว็บไซต์คำสั่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อ 1042 วัน 3 ชั่วโมง 25 นาที ที่แล้ว

- หน้าที่และความรับผิดชอบ เมื่อ 1038 วัน 3 ชั่วโมง 26 นาที ที่แล้ว

- คณะทำงานร่างคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 1074 วัน 3 ชั่วโมง 28 นาที ที่แล้ว

- คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 1074 วัน 3 ชั่วโมง 29 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน เมื่อ 1029 วัน 4 ชั่วโมง 56 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อ 1029 วัน 4 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- การปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน เมื่อ 1030 วัน 4 ชั่วโมง 4 นาที ที่แล้ว

- รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 1031 วัน 22 ชั่วโมง 1 นาที ที่แล้ว

- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ 1034 วัน 3 ชั่วโมง 27 นาที ที่แล้ว

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 1034 วัน 3 ชั่วโมง 31 นาที ที่แล้ว

- แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 1034 วัน 3 ชั่วโมง 34 นาที ที่แล้ว

- การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพให้บุคลากรให้ดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561 เมื่อ 1034 วัน 3 ชั่วโมง 38 นาที ที่แล้ว

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 1034 วัน 3 ชั่วโมง 49 นาที ที่แล้ว

ข่าวสาร

- ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.62 เมื่อ 517 วัน 4 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

- รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่น-ดีมาก เมื่อ 696 วัน 20 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

- การประชุมทำแผน โรงพยาบาล ปี 2561 เมื่อ 1084 วัน 22 ชั่วโมง 34 นาที ที่แล้ว

จัดซื้อจัดจ้าง

- ขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบ64 - ธ.ค.63 เมื่อ 26 วัน 22 ชั่วโมง 1 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.63 เมื่อ 26 วัน 22 ชั่วโมง 45 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบ64 - ต.ค.63 เมื่อ 39 วัน 20 ชั่วโมง 46 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบ64 - พ.ย.63 เมื่อ 39 วัน 20 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อ 39 วัน 22 ชั่วโมง 21 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.63 เมื่อ 39 วัน 22 ชั่วโมง 49 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทักซ้อน และแนวทางเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พร้อมแบบแสดงความบริสุทธฺ์ใจ เมื่อ 40 วัน 3 ชั่วโมง 20 นาที ที่แล้ว

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2563 เมื่อ 40 วัน 3 ชั่วโมง 39 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.63 เมื่อ 40 วัน 21 ชั่วโมง 2 นาที ที่แล้ว

- เผยแร่แผนและหนังสือการจัดสรรเงินงบประมาณ ปี 64 เมื่อ 41 วัน 2 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย.63 เมื่อ 74 วัน 3 ชั่วโมง 54 นาที ที่แล้ว

- EB2 ข้อ 3.2 (ส.ค.63) ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 63 เมื่อ 137 วัน 2 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.63 เมื่อ 137 วัน 3 ชั่วโมง 23 นาที ที่แล้ว

- EB2 ข้อ 3.2 (ก.ค.63) ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 63 เมื่อ 139 วัน 21 ชั่วโมง 7 นาที ที่แล้ว

- EB2 ข้อ 3.2 (มิ.ย.63) ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ปี 63 เมื่อ 139 วัน 21 ชั่วโมง 33 นาที ที่แล้ว

- เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 139 วัน 22 ชั่วโมง 42 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.63 เมื่อ 152 วัน 2 ชั่วโมง 28 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.63 เมื่อ 152 วัน 2 ชั่วโมง 30 นาที ที่แล้ว

- ขอขอนุญาตเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าเสื่อม 20 % ปี 2563 เมื่อ 184 วัน 23 ชั่วโมง 7 นาที ที่แล้ว

- ขอขอนุยาตเผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ งบค่าเสื่อม 20 % ปี 2563 เมื่อ 200 วัน 19 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี63 (เม.ย.63) เมื่อ 222 วัน 19 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี63 (มี.ค.63) เมื่อ 222 วัน 19 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.63 เมื่อ 222 วัน 20 ชั่วโมง 58 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.63 เมื่อ 222 วัน 21 ชั่วโมง 0 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.63 เมื่อ 255 วัน 4 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี63 (ก.พ.63) เมื่อ 311 วัน 21 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.63 เมื่อ 313 วัน 21 ชั่วโมง 5 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปี63 (ม.ค.63) เมื่อ 318 วัน 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี63 (ธ.ค.62) เมื่อ 318 วัน 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี63 (พ.ย.62) เมื่อ 318 วัน 2 ชั่วโมง 25 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.63 เมื่อ 332 วัน 23 ชั่วโมง 1 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.62 เมื่อ 367 วัน 23 ชั่วโมง 14 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.62 เมื่อ 391 วัน 21 ชั่วโมง 0 นาที ที่แล้ว

- ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในสิ่งส่งตรวจ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 401 วัน 21 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 เมื่อ 405 วัน 21 ชั่วโมง 9 นาที ที่แล้ว

- แนวทางบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือฯ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ) เมื่อ 413 วัน 3 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่การดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปี63 เมื่อ 415 วัน 21 ชั่วโมง 6 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศมาตรการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เมื่อ 415 วัน 21 ชั่วโมง 29 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่หลักฐานชุดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 418 วัน 2 ชั่วโมง 2 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.62 เมื่อ 418 วัน 2 ชั่วโมง 36 นาที ที่แล้ว

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เมื่อ 429 วัน 23 ชั่วโมง 26 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย.62 เมื่อ 454 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.62 เมื่อ 490 วัน 2 ชั่วโมง 21 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อ 502 วัน 22 ชั่วโมง 22 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อ 502 วัน 22 ชั่วโมง 23 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.62 เมื่อ 517 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.62 เมื่อ 523 วัน 2 ชั่วโมง 49 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เงินบำรุงโรงพยาบาล เมื่อ 528 วัน 20 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- ประกาศร่างเอกสารจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เมื่อ 536 วัน 2 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.62 เมื่อ 545 วัน 1 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศหนังสือเวียนแจ้งให้แนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อ 584 วัน 20 ชั่วโมง 46 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.62 เมื่อ 585 วัน 21 ชั่วโมง 39 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่สัญญาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 สัญญา งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ 70 % ปี 2562 เมื่อ 591 วัน 22 ชั่วโมง 43 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.62 เมื่อ 612 วัน 20 ชั่วโมง 26 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.62 เมื่อ 632 วัน 21 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจ้างเหมาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อ 648 วัน 22 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ปี 2562 เมื่อ 727 วัน 21 ชั่วโมง 37 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.62 เมื่อ 668 วัน 21 ชั่วโมง 31 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.62 เมื่อ 691 วัน 1 ชั่วโมง 57 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.61 เมื่อ 731 วัน 3 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- ขอเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.61 เมื่อ 760 วัน 2 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ไตรมาส 1 เมื่อ 766 วัน 2 ชั่วโมง 7 นาที ที่แล้ว

- มาตราการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เมื่อ 766 วัน 2 ชั่วโมง 25 นาที ที่แล้ว

- การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อ 768 วัน 22 ชั่วโมง 32 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาติเผยแพร่ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เมื่อ 776 วัน 3 ชั่วโมง 26 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมา พนักงานบริการและงานจ่ายกลาง เมื่อ 786 วัน 22 ชั่วโมง 2 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 เมื่อ 797 วัน 22 ชั่วโมง 2 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาติเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2562 เมื่อ 810 วัน 22 ชั่วโมง 3 นาที ที่แล้ว

- คัดเลือกจ้างเหมานักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อ 831 วัน 3 ชั่วโมง 4 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 เมื่อ 831 วัน 3 ชั่วโมง 9 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจ้างเหมาพนักงานบริการ เมื่อ 838 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที ที่แล้ว

- ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 860 วัน 21 ชั่วโมง 52 นาที ที่แล้ว

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลแม่วาง เมื่อ 860 วัน 23 ชั่วโมง 56 นาที ที่แล้ว

- ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 895 วัน 2 ชั่วโมง 9 นาที ที่แล้ว

- รายงานจัดซื้อจัดจ้าง และ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เดือน มิ.ย.61 เมื่อ 915 วัน 3 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมา พขร. เมื่อ 915 วัน 3 ชั่วโมง 47 นาที ที่แล้ว

- แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 เมื่อ 957 วัน 2 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 เมื่อ 957 วัน 2 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมื่อ 964 วัน 2 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมาพนักงานบริการ เมื่อ 963 วัน 3 ชั่วโมง 36 นาที ที่แล้ว

- จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ เมื่อ 1028 วัน 3 ชั่วโมง 37 นาที ที่แล้ว

- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ เมื่อ 991 วัน 3 ชั่วโมง 37 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.61 เมื่อ 978 วัน 3 ชั่วโมง 40 นาที ที่แล้ว

- ประกาศรพ.แม่วาง เรื่อง คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานบริการ เมื่อ 985 วัน 22 ชั่วโมง 42 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เมื่อ 997 วัน 22 ชั่วโมง 51 นาที ที่แล้ว

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ เมื่อ 997 วัน 22 ชั่วโมง 53 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เมื่อ 1004 วัน 22 ชั่วโมง 50 นาที ที่แล้ว

- ประกาศขึ้นบัญชีจ้างเหมา นวก.คอมพิวเตอร์ เมื่อ 1013 วัน 22 ชั่วโมง 54 นาที ที่แล้ว

- ประกาศคัดเลือกจ้างเหมานักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อ 1024 วัน 20 ชั่วโมง 30 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ.61 เมื่อ 1049 วัน 22 ชั่วโมง 54 นาที ที่แล้ว

- รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มค.61 เมื่อ 1071 วัน 3 ชั่วโมง 26 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เมื่อ 1101 วัน 23 ชั่วโมง 19 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เมื่อ 1166 วัน 22 ชั่วโมง 48 นาที ที่แล้ว

- ประกาศเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เมื่อ 1136 วัน 22 ชั่วโมง 48 นาที ที่แล้ว

- แจ้งเวียนประกาศฯแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 60 เมื่อ 1173 วัน 23 ชั่วโมง 31 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เมื่อ 1173 วัน 22 ชั่วโมง 59 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 มาใช้ปรับปรุง ปี 2561 เมื่อ 1173 วัน 23 ชั่วโมง 1 นาที ที่แล้ว

- ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 1187 วัน 20 ชั่วโมง 54 นาที ที่แล้ว